• 24-1-61.png
  • 30-11-60-2.jpg
  • 30-11-60-3.png

h1  

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี 2561 5 วันสุดท้ายก่อนปิดรับสมัคร

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี 2561 5 วันสุดท้ายก่อนปิดรับสมัคร

  ประกาศ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช.1และระดับ ปวส.1 ปีการศึกษา 2561 5 วัน สุดท้ายก่อนปิดรับสมัคร วันที่ 24 - 28 มีนาคม 2561 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องสะพานหิน อาคารอาชีวะเพลส..... Read more

การปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

การปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

การปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต 21 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ตซิตี้ จังหวัดภูเก็ต Read more

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

วันที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เชิญผู้เกี่ยวข้องและกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการประเมิน SAR ระดับแผนกวิชา ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 2/2560 ณ ห้องราไวย์ อาคารปฏิบัติการโรงแรมอาชีวะเพลส วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต..... Read more

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต รับการตรวจราชการ รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 7

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต รับการตรวจราชการ รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 7

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต รับการตรวจราชการ รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายชาญ ตันติธรรมถาวร และคณะ ตามนโยบายข้อที่ 5 การเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพ และนโยบายข้อ 6 การพัฒนากำลังคนตามต้องการ ของสถานประกอบการภายในประเทศ..... Read more

 

h1  

h2   

h2   

ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวประกวดราคา

 ผอ

banner-01
banner-05
banner-05
banner-01
banner-02
banner-03
banner-05
vec
vec
vec
banner-05
sataban2
banner-05