• banner.jpg
  • banner02.jpg
  • bannerit.jpg

ภาพกิจกรรม

 

Honeyview timeline 25630602 080916

กิจกรรมศึกษาดูงานการจัดแสดงสินค้าจำหน่ายรูปแบบออนไลน์ ณ ร้านพรทิพย์
โดยงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

Honeyview Honeyview timeline 25630601 162147 0

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
และคณะครูแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

ร่วมประชุมศูนย์การเรียนรู้ครัวภูเก็ต ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและสวัสดิการมนุษย์ จังหวัดภูเก็ต และชมรมครัวเชฟจิตอาสาภาคใต้ เพื่อพัฒนาเชฟแบบครบวงจรในจังหวัดภูเก็ต พร้อมเป็นศูนย์ผลิตและจำหน่ายอาหารคุณภาพสูง ราคาย่อมเยาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมไตรตรัง อาคารรัษฎา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

Honeyview n9

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครูแผนกวิชาอาหารและโภชนาการร่วมประชุมศูนย์การเรียนรู้ครัวภูเก็ต ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและสวัสดิการมนุษย์ จังหวัดภูเก็ต และชมรมครัวเชฟจิตอาสาภาคใต้ เพื่อพัฒนาเชฟแบบครบวงจรในจังหวัดภูเก็ต พร้อมเป็นศูนย์ผลิตและจำหน่ายอาหารคุณภาพสูง ราคาย่อมเยาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมไตรตรัง อาคารรัษฎา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

Honeyview n7 1

โครงการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะ  กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนออนไลน์

โครงการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะ  กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนออนไลน์วันที่ 27 - 28 พฤษภาคม 2563

Honeyview n6

การประชุมรูปแบบการบริหารสถานศึกษาภายใต้สถานการณ์โรคระบาด โควิด-19และการรายงานผลการสำรวจแบบสอบถามเตรียมความพร้อมการเรียนการสอนออนไลน์จากผู้เรียน ในวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมไตรตรัง วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

Honeyview n5

การประชุแนวนโยบายในการปฏิบัติงาน
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
วันที่ 20 พฤษภาคม 2563

Honeyview n3 0

นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะกรรมการศูนย์การเรียนรู้ออนไลน์ และคณะที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมวางแผน เตรียมการระบบการเรียนการสอนออนไลน์ ยุคไวรัสโควิด - 19 ระบาด ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.30 - 12.00 น. ประชุม ณ ห้องไตรตรัง ชั้น 2  อาคารรัษฎา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต 

 Honeyview n4

ารประชุมเรื่องแนวปฏิบัติการเรียนการสอน
ภาคเรียนที่ 1/2563"
วันที่ 21 พฤษภาคม 2563

Honeyview S  68780069 0

ท่านผู้อำนวยการวิทยา เกตุชู พร้อมด้วย นายชาตรี รองผู้อำนวยการ นิเทศติดตามหลักสูตรระยะสั้น
วิชาการวิชาชีพออนไลน์ จำนวน 35 หลักสูตร
ระยะที่ 1 ที่เปิด โอกาส ให้นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไป เข้าใจเรียนรู้และทำแบบทดสอบออนไลน์

timeline 25630520 151955

ท่านผู้อำนวยการ วิทยา เกตุชู เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด โดยมี นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุม เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้เชื่อมโยงกับแผนชาติหรือแผนจังหวัด ในการจัดทำแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ระดับจังหวัด ประจำปี 2563 วันที่ 20 พฤษภาคม 2563