• 01-12-61.jpg
  • 04-3-62.jpg

ฝ่ายบริหาร

 

นายประจวบ แกวเขยว ผอำนวยการ วทยาลยอาชวะศกษภเกต

นายประจวบ แก้วเขียว
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

นางกาญจนา ทรงยศ

นางกาญจนา  ทรงยศ
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางสมศร นคราวงศ

นางสมศิริ  นคราวงศ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นายสะเทอน สรรพจกร

นายสะเทือน  สรรพจักร
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

charee

นายชาตรี  คงแป้น
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ