• banner.jpg
  • banner02.jpg
  • bannerit.jpg

แผนกวิชาการบัญชี

 

นางสาวนรมล คชแกว

นางสาวนิรมล  คชแก้ว
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี

นางสาววไลรตน เพชรหง

นางสาววิไลรัตน์  เพ็ชรหึง
ครูแผนกวิชาการบัญชี

นางสาวธญญา คหาปนะ

นางสาวธัญญา  คหาปนะ
ครูแผนกวิชาการบัญชี

นายจารก ศรนาค

นายจารึก  ศรีนาค
ครูแผนกวิชาการบัญชี

นางรงฤด ไทรสวรรณ

นางรุ่งฤดี  ไทรสุวรรณ์
ครูแผนกวิชาการบัญชี

นายศรายทธ ธารอำมฤต

นายศรายุทธ  ธารอำมฤต
ครูแผนกวิชาการบัญชี

นางสาวชไมพร บวแกว

นางสาวชไมพร  บัวแก้ว
ครูแผนกวิชาการบัญชี

นายพระพล บรณะ

นายพีรพล  บูรณะบุรี
ครูแผนกวิชาการบัญชี