• banner.jpg
  • banner02.jpg
  • bannerit.jpg

แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน

 

นางกจจา วสนธราธรรม

นางกิจจา  วสุนธราธรรม
หัวหน้าแผนกวิชาการจัดการสำนักงาน

นางสงศร ศรเงนยวง

นางส่งศรี  ศรีเงินยวง
ครูแผนกวิชาการจัดการสำนักงาน

นางสกญญา ตนตระสกลวงศ

นางสุกัญญา  ตันตระกลุลวงศ์
ครูแผนกวิชาการจัดการสำนักงาน

นางสาวปารชาต เองฉวนเลขานการ

นางสาวปาริชาต  เอ่งฉ้วน
ครูแผนกวิชาการจัดการสำนักงาน

นางสาวไอลดา  วฒนสทธ

นางสาวไอลดา  วัฒนสิทธิ์
ครูแผนกวิชาการจัดการสำนักงาน