• banner.jpg
  • banner02.jpg
  • bannerit.jpg

แบบฟอร์มงานบุคลากร

 

Download :

แบบฟอร์มบันทึกขออนุญาตเซ็นชื่อ  New

แบบฟอร์มใบลาป่วย-กิจ New
แบบฟอร์มเปลี่ยนเวร New
แบบฟอร์มยกเลิกวันลา New
แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองการทำงาน New
แบบฟอร์มขออนุญาตไปราชการ  New
ใบลาออก New
คำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอบัตรประจำตัวใหม่/ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
คำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอบัตรประจำตัวใหม่/ลูกจ้างประจำส่วนราชการ
คำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอบัตรประจำตัวใหม่/ข้าราชการ
ใบลาผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ
แบบฟอร์กรอกรายละเอียดการเดินทางไปราชการ 
                 บบแจ้งความประสงค์เข้ารับการพัฒนาฯ                                             
                 ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว - ครูพิเศษ