• 01-12-61.jpg
  • 04-3-62.jpg

แบบฟอร์มงานพัสดุ

 

 ดาวน์โหลด :     ใบเสนอราคาแบบสั้น   
 ดาวน์โหลด :  ใบเสนอราคาแบบยาว
 ดาวน์โหลด :     แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง