• banner.jpg
  • banner02.jpg
  • bannerit.jpg

งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์

  

ดาวน์โหลดเอกสาร : ข้อกำหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
เอกสารประกอบการสอน วิชาศิลปะนิยม เรื่องลัทธิทางศิลปะ ระดับ ปวช. (ครูรจนา เหล่อขะย่อน)
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาวิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร รหัส 3404 -2002 (นายเชิดชัย เตรียมเชิดติวงศ์)

เอกสารทางวิชาการ

 - คู่มือการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมถรรนะ
 - คู่มือการเขียนรายงานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
 เผยแพร่งานวิจัย
ผลิตภัณฑ์พานพุ่มกาบปูเล (แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์)
รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนในการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (นายสุคนธ์ แก้วแท้) 
 - บทคัดย่อ ผลงานโครงกรวิชาชีพ นักเรียน นักศึกษา แผนนกวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ปวส. 
  - รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน วิชา พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 2204-2006 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ