• banner.jpg
  • banner02.jpg
  • bannerit.jpg

แผนกวิชาการโรงแรมและการบริการ

 

นางฉววรรณ ชยเพชร

นางฉวีวรรณ  ชัยเพชร
หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรมและบริการ

นางภาวน ภมพงศ

นางภาวีนี  ภูมิพงศ์
ครูแผนกวิชาการโรงแรมและบริการ

นางสาวจรรจรา ดาราชาต

นางสาวจรรจิรา  ดาราชาติ
ครูแผนกวิชาการโรงแรมและบริการ

นางสาวกลรศา ตรโชต

นางสาวกุลริศา  ตรีโชติ
ครูแผนกวิชาการโรงแรมและบริการ

นายโสภณ หมานมเละ

นายโสภณ  หมานมิเละ
ครูแผนกวิชาการโรงแรมและบริการ

นางสาวจตตมา เกลาเกลยง

นางสาวจิตติมา  เกลาเกลี้ยง
ครูแผนกวิชาการโรงแรมและบริการ

นางสาวทพวรรณ บวอนทร

นางสาวทิพวรรณ  บัวอินทร์
ครูแผนกวิชาการโรงแรมและบริการ

นางสาววนวสาข  ปราบปร

นางสาววันวิสาข์  ปราบปรี
ครูแผนกวิชาการโรงแรมและบริการ