• 01.png
  • 011.png
  • bannerweb-01.jpg

งานอาชีวศึกษาบัณฑิต

tsm1

นางเมธาวี  วงศ์ไวโรจน์
หัวหน้าอาชีวศึกษาบัณฑิต

fnd8

นางสาวณัฐกานต์  คงแคล้ว
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาบัณฑิต

hot4

นางสาวทิพวรรณ  บัวอินทร์
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาบัณฑิต

19

นายพงศ์ศักดิ์  ภิรมย์รักษ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาบัณฑิต

it2

นางสาวทศพร  ใจซื่อ
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาบัณฑิต

tsm11

นางสาววิลาวัณย์  เนียมวงศ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาบัณฑิต

 of021

นางสาวสุพรรณิกานต์  ทาตัน
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาบัณฑิต

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
(๑) เป็นหัวหน้าสำนักงานอาชีวศึกษาบัณฑิต กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ถายในสำนักงานอาชีวศึกษาบัณฑิต
(๒) วางแผนการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ร่วมกับฝ่ายวิชาการ แผนกวิชา และสาขาวิชา ที่เปิดสอน
(๓) ประสานงานการรับสมัคร การลงทะเบียน การชำระเงิน กับงานที่เกี่ยวข้อง
(๔) ประสานงานเกี่ยวกับการเรียนการสอนกับอาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ประจำวิชา และอาจารย์พิเศษ     
(๕) บริการ และแนะนำด้านข้อมูล หลักสูตร สาขาวิชากับนักศึกษา และผู้สนใจ
(๖) บริการ การขอทุนวิจัย ทุนการศึกษา และสวัสดิการที่เกี่ยวข้อง
(๗) บริการด้านการลา การพักการเรียน และขออนุญาตเข้าศึกษาต่อ ตลอดจนการย้ายสถานศึกษาของนักศึกษา
(๘) ประสานงานเกี่ยวกับ การอนุมัติผลการเรียน การสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(๙) ประสานงานเกี่ยวกับการฝึกอาชีพและการเรียนรู้ ของนักศึกษา กับสถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๑๐) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย