• 06-12-62.jpg

ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

 

นายจารก ศรนาค

นายจารึก  ศรีนาค
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 

นางสาวจตตมา เกลาเกลยงโรงแรมและบรการ

นางสาวจิตติมา  เกลาเกลี้ยง
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นายกานต บญรตนงสามญ พละ

นายกานต์  บุญรัตนัง
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 

นางสาวชไมพร บวแกว บญช 

นางสาวชไมพร  บัวแก้ว
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นางสาวปารชาต เองฉวนเลขานการ

นางสาวปาริชาต  เอ่งฉ้วน
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นางสาวศศธร นกรบอาชวศกษษบณฑต 

นางสาวศศิธร  นักรบ
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา