• 13-9-61-1.jpg
  • 13-9-61-2.jpg
  • 13-9-61-3.jpg
  • 24-9-61.jpg

ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

 

นายปรวฒน ชะลารตน

นายปริวัฒน์  ชะลารัตน์
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นางสาวจตตมา เกลาเกลยงโรงแรมและบรการ

นางสาวจิตติมา  เกลาเกลี้ยง
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นายกานต บญรตนงสามญ พละ

นายกานต์  บุญรัตนัง
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 

 

นายศรายทธ ธารอำมฤตบญช

นายศรายุทธ  ธารอำมฤต
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

 

นางสาวชไมพร บวแกว บญช

นางสาวชไมพร  บัวแก้ว
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

 นางสาวอาภาภรณ เพงแกว ครทปรกษา ปกครอง

นางสาวอาภาภรณ์  เพ็งแก้ว
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา