• 24-1-61.png
  • 30-11-60-2.jpg
  • 30-11-60-3.png

ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

 

GulSirisa

นางสาวกุลริศา ตรีโชติ
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

nanisa

นางสาวณนิษรา  ชูมณี
เจ้าหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
รับผิดชอบกิจกรรมวันสำคัญของชาติฯ

sopon

นายโสภณ  หมานมิเละ
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
รับผิดชอบนักศึกษาวิชาทหาร 

pariwat

นายปริวัฒน์  ชะลารัตน์
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
รับผิดชอบกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 

02

นายกานต์  บุญรัตนัง
เจ้าหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
รับผิดชอบกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ

ratthawan

นางสาวรัชน์วรรณ  อุศมา
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
รับผิดชอบกิจกรรมสถานศึกษาคุณธรรมจริยธรรม 

02

-ว่าง-
 

sarayun

นายศรายุทธ  ธารอำมฤต
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

02

นางสาวพัชรีญาภรณ์  ปินตาคำ
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
รับผิดชอบครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพแฟชั่นและสิ่งทอ 

sawinee

นางสาวสาวิณี  บุญผลึก
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
รับผิดชอบครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ 

arunkamon

นางสาวอรุณกมล  จันทรส
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
รับผิดชอบครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพศิลปกรรม 

Hathairat

นางสาวหทัยรัตน์  เวชพัฒน์
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
รับผิดชอบครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพการตลาด 

02

นางสาวศศิมา  ทองเคียน
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
 

Nutthakan

นางสาวณัฐกานต์  คงแคล้ว
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
รับผิดชอบครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพอาหารและโภชนาการ 

Chamaiporn

นางสาวชไมพร  บัวแก้ว
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
รับผิดชอบครูที่ปรึกษาองค์การวิชาชีพฯ

piyawuy

นายปิยะวุฒิ  ปัญญาพี่
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
รับผิดชอบครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ 

pattama

นางสาวปัทมา  หนุนกิ่ง
เจ้าหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
รับผิดชอบครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพการเลขานุการ

jedthima

นางสาวจิตติมา  เกลาเกลี้ยง
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

02

-ว่าง-

pornpan

นางสาวพรเพ็ญ  อ้นประวัติ
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
รับผิดชอบครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพการท่องเที่ยว

02

นางสาวสุจิตรา  สุวรรณ
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา