• 0228082563.jpg
  • 2909256301.jpg
  • S__15007786 copy.jpg

ฝ่ายบริหาร

 

      

S  8536100 Custom

นายวิทยา  เกตุชู
ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 นางสมศร นคราวงศ 

นางสมศิริ  นคราวงศ์
รองผู้อำนวยการ 
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

 นายสะเทอน สรรพจกร 

นายสะเทือน  สรรพจักร
รองผู้อำนวยการ 
ฝ่ายทรัพยากร

 รองชาตร 

นายชาตรี  คงแป้น
รองผู้อำนวยการ 
ฝ่ายวิชาการ

 รองเธยรไชย 

นายเธียรไชย  วิสุทธิ์นรเศรษฐ์
รองผู้อำนวยการ 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ