• 23-12-62.png

ฝ่ายบริหาร

 

02 

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

นางสมศร นคราวงศ

นางสมศิริ  นคราวงศ์
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

นายสะเทอน สรรพจกร

นายสะเทือน  สรรพจักร
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายทรัพยากร

นายชาตร  คงแปน

นายชาตรี  คงแป้น
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ

 02

 

รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ