• 1.gif
  • 2.gif
  • 12.jpg
  • 111.jpg
  • 112.jpg
  • 0125012564.jpg

ฝ่ายบริหาร

 

a1

นายวิทยา  เกตุชู
ผู้อำนวยการวิทยาลัย

a3

a5

a4

นางสมศิริ  นคราวงศ์
รองผู้อำนวยการ 
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นายชาตรี  คงแป้น
รองผู้อำนวยการ 
ฝ่ายวิชาการ

นายเธียรไชย  วิสุทธิ์นรเศรษฐ์
รองผู้อำนวยการ 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ