•  994x348 1.jpg

ฝ่ายบริหาร

 

a1

นายวิทยา  เกตุชู
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

a3

a5

 pic66 pic66

นางสมศิริ  นคราวงศ์
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ

 นายชาตรี  คงแป้น
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

 นางสาวอรทัย  สุวรรณมณี
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

     นางสาวปิยะมาศ  ชำนาญ
           รองผู้อำนวยการ
 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ