• 2501 (1).jpg
  • 2502.jpg
  • 2503 (2).jpg
  • 2504.jpg
  • 2505-1.jpg
  • 2505-2.jpg

ฝ่ายบริหาร

 

a1

นายวิทยา  เกตุชู
ผู้อำนวยการวิทยาลัย

a3

a5

a4

นางสมศิริ  นคราวงศ์
รองผู้อำนวยการ 
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นายชาตรี  คงแป้น
รองผู้อำนวยการ 
ฝ่ายวิชาการ

นายเธียรไชย  วิสุทธิ์นรเศรษฐ์
รองผู้อำนวยการ 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ