• 00.png
 • 01.png

ประวัติสถานศึกษา

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

ระดับ ปวช.

 • คหกรรมศาสตร์
 • ผ้าและเครื่องแต่งกาย
 • พณิชยการ
 • ศิลปกรรม
 • อาหารและโภชนาการ

ระดับ ปวส.

 • การจัดการธุรกิจค้าปลีก
 • การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
 • การจัดการโลจิสติกส์
 • การตลาด
 • การบริหารงานคหกรรมศาสตร์
 • การบัญชี
 • การโรงแรมและบริการ
 • การเลขานุการ
 • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย
 • สปาและความงาม
 • อาหารและโภชนาการ