• 24-1-61.png
  • 30-11-60-2.jpg
  • 30-11-60-3.png

คณะผู้บริหาร ครู นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาการโรงแรม

P1A

คณะผู้บริหาร ครู นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาการโรงแรม
 ได้เข้าร่วมการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและการเข้ารับปริญญาบัตร 
ในวันที่ 13-14 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า ป่าตอง