• 00.png
  • 01.png

ขยายระยะเวลาการรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

220px-สำนกงานคณะกรรมการการอาชวศกษา

ประกาศ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
ขยายระยะเวลาการรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ประจำปีการศึกษา 2560
ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2560
ณ ห้องวิชาการ อาคารนริศร วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ค
หรือโทรติดต่อ 076-214818 ต่อ 512
095-412-5566