• 00.png
  • 01.png

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

46891315062560

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
เข้าร่วมโครงการขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100%
กิจกรรมรณรงค์และการอบรมให้ความรู้ หัวข้อการลดอุบัติเหตุทางถนน
วันที่ 14 มิถุนายน 2560 ณ ลานอาชีวศึกษาภูเก็ต