• 30-11-60-2.jpg
  • 30-11-60-3.png

นักเรียน-นักศึกษา เข้าปรับปรุงประวัติ (v-cop) ประจำปีการศึกษา 2560

1807256001

ด้วย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ มีความประสงค์จัดเก็บข้อมูลศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา (v-cop)
โดยให้นักเรียน-นักศึกษาทุกระดับชั้นปี เข้าปรับปรุงข้อมูลส่วนตัวได้ที่ http://www.v-cop.go.th ภาคเรียนที่ 1/2560 ประจำปีการศึกษา 2560

ดาวน์โหลด : ขั้นตอนการเข้าปรับปรุงข้อมูลส่วนตัวนักเรียน-นักศึกษา (v-cop)