• 00.png
  • 01.png

แผนกการโรงแรม ได้จัดโครงการ "ศึกษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม"

2607256002

แผนกการโรงแรม ได้จัดโครงการ "ศึกษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม"
ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560
ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ป่าชายเลนที่ 4 ตำบลกาไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา