• 00.png
  • 01.png

ครูและนักเรียนนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1/1 แผนกการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

80825600322

ครูและนักเรียนนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1/1 แผนกการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
ศึกษาดูงาน ในวันที่ 7 สิงหาคม 2560
ณ โรงแรม PHUKET GRACELAND RESORT & SPA