• 30-11-60-2.jpg
  • 30-11-60-3.png

โครงการเตรียมความพร้อมทักษะภาษาอังกฤษ(English Camp 2017)

10082560m03

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จัดกิจกรรมตามโครงการเตรียมความพร้อมทักษะภาษาอังกฤษ(English Camp 2017)
เพื่อพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และการเขียน การกล้าแสดงออก และเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานของชุมชนเศรษฐกิจอาเซียน
สำหรับนักเรียนหลักสูตร Mini English Program โดยมีวิทยากรจาก บริษัท ดรากอนฟลาย อิงลิชแคมป์ จำกัด
เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการทำกิจกรรมในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 5 - 6 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรม โบ๊ทลากูน ภูเก็ต