•  994x348 1.jpg

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 a1

นายวิทยา  เกตุชู
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

pic66

นางสาวปิยะมาศ ชำนาญ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

avi1

นางสาวสุธิศา  ส่งศรี
หัวหน้างานความร่วมมือ


mkt1

นางเจียมรัตน์  บัณรส
หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา
และมาตรฐานการศึกษา

09

นางสุชาดา  คงประมัญ
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

it1

นายเศรษฐาพันธ์  สุกใส
หัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

c1-1

นางสาวเพ็ญศรี กะฐินทิพย์
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ


fnd1

นางสาวจงทิพย์ อธิมุตติสรรค์
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล
การค้า และประกอบธุรกิจ


ovec

นายภวัต  พฤกษารักษ์
หัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะ
และโครงการหารายได้ระหว่างเรียน

 


งานความร่วมมือ

 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา


งานวางแผนและงบประมาน

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์


งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

งานส่งเสริมผลผลิตการค้า และประกอบธุรกิจ

h-07
งานศูนย์บ่มเพาะและโครงการหารายได้ระหว่างเรียน