• 30-11-60-2.jpg
  • 30-11-60-3.png

แผนกการโรงแรมและการบริการ จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ

FB ๑๗๑๑๒๗ 0015

แผนกการโรงแรมและการบริการ จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปี 2560
ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม (ปวช.หรือปวส.)
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
ณ ห้องสะพานหิน วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต