• 01-12-61.png
  • 5-11-61.jpg
  • 7-11-61-2.jpg
  • 7-11-61.jpg
  • 9-1-62.png
  • 12-11-61-2.jpg
  • 12-11-61.jpg
  • 25-10-61.jpg
  • 28-11-61-2.jpg
  • 28-11-61.jpg

แผนกการโรงแรมและการบริการ จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ

FB ๑๗๑๑๒๗ 0015

แผนกการโรงแรมและการบริการ จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปี 2560
ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม (ปวช.หรือปวส.)
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
ณ ห้องสะพานหิน วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต