• 13-9-61-1.jpg
  • 13-9-61-2.jpg
  • 13-9-61-3.jpg
  • 24-9-61.jpg

แผนกการโรงแรมและการบริการ จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ

FB ๑๗๑๑๒๗ 0015

แผนกการโรงแรมและการบริการ จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปี 2560
ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม (ปวช.หรือปวส.)
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
ณ ห้องสะพานหิน วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต