• 13-9-61-1.jpg
  • 13-9-61-2.jpg
  • 13-9-61-3.jpg
  • 24-9-61.jpg

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด

20171215 ๑๗๑๒๑๕ 005115122560

เรื่อง คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
เข้าร่วมการแข่งขันสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดภูเก็ต ปีการศึกษา 2560
วันที่ 14 ธันวาคม 2560 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต