• 30-11-60-2.jpg
  • 30-11-60-3.png

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2560

19122560n01

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2560
Vocational National Educational Test : V-Net
ในวันที่ 16 - 17 ธันวาคม 2560 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต