• 01-12-61.png
  • 5-11-61.jpg
  • 7-11-61-2.jpg
  • 7-11-61.jpg
  • 9-1-62.png
  • 12-11-61-2.jpg
  • 12-11-61.jpg
  • 25-10-61.jpg
  • 28-11-61-2.jpg
  • 28-11-61.jpg

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2560

19122560n01

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2560
Vocational National Educational Test : V-Net
ในวันที่ 16 - 17 ธันวาคม 2560 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต