• 13-9-61-1.jpg
  • 13-9-61-2.jpg
  • 13-9-61-3.jpg
  • 24-9-61.jpg

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2560

19122560n01

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2560
Vocational National Educational Test : V-Net
ในวันที่ 16 - 17 ธันวาคม 2560 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต