• 30-11-60-2.jpg
  • 30-11-60-3.png

ประกาศ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ “ศึกษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”

04012561m0

ประกาศ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ “ศึกษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”
ในวันที่ 5 – 7 มกราคม 2561 โดยมีกิจกรรมให้ความรู้ เกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ณ หมู่บ้านคีรีวง อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช