• 01-12-61.png
  • 5-11-61.jpg
  • 7-11-61-2.jpg
  • 7-11-61.jpg
  • 9-1-62.png
  • 12-11-61-2.jpg
  • 12-11-61.jpg
  • 25-10-61.jpg
  • 28-11-61-2.jpg
  • 28-11-61.jpg

ชมรมวิชาชีพการโรงแรม ขอเชิญนักเรียนนักศึกษา

S  1536491601617012560

ชมรมวิชาชีพการโรงแรม ขอเชิญนักเรียนนักศึกษา
เข้าร่วมโครงการพัฒนาสถานที่สำคัญทางศาสนาและวัฒนธรรม 
ในวันที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 07.00 - 16.00 น.
ณ สำนักสงฆ์กู้กูและมัสยิดดารุลอิสตีกอมะฮ์พารา