• 30-11-60-2.jpg
  • 30-11-60-3.png

ชมรมวิชาชีพการโรงแรม ขอเชิญนักเรียนนักศึกษา

S  1536491601617012560

ชมรมวิชาชีพการโรงแรม ขอเชิญนักเรียนนักศึกษา
เข้าร่วมโครงการพัฒนาสถานที่สำคัญทางศาสนาและวัฒนธรรม 
ในวันที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 07.00 - 16.00 น.
ณ สำนักสงฆ์กู้กูและมัสยิดดารุลอิสตีกอมะฮ์พารา