• 30-11-60-2.jpg
  • 30-11-60-3.png

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้จัดงานเทศกกาลอาหารพื้นเมืองของดีชาวภูเก็ต ครั้งที่ 10

22012561n01

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้จัดงานเทศกกาลอาหารพื้นเมืองของดีชาวภูเก็ต ครั้งที่ 10
PHUKET LOCAL FOOD FESTIVAL 10th โดยมีคณะผู้บริหาร ครู นักเรียนศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตเข้าร่วมในพิธีเปิด 
ระหว่างวันที่ 20 - 24 มกราคม 2561 ณ เวทีกลางสะพานหิน