• 01-12-61.png
  • 5-11-61.jpg
  • 7-11-61-2.jpg
  • 7-11-61.jpg
  • 9-1-62.png
  • 12-11-61-2.jpg
  • 12-11-61.jpg
  • 25-10-61.jpg
  • 28-11-61-2.jpg
  • 28-11-61.jpg

การประเมินนักศึกษารางวัลพระราชทาน

22012561b011

 นางสาวกุลริศา  ตรีโชติ นายอนุสรณ์  ผิวผ่องและนายณัฐพร มณีรัตน์  วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
นำนักศึกษาเข้าร่วมการประเมินนักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับ ปวช. และ ปวส.
ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 22 มกราคม 2561
ณ. วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง  จังหวัดตรัง