• 01-12-61.png
  • 5-11-61.jpg
  • 7-11-61-2.jpg
  • 7-11-61.jpg
  • 9-1-62.png
  • 12-11-61-2.jpg
  • 12-11-61.jpg
  • 25-10-61.jpg
  • 28-11-61-2.jpg
  • 28-11-61.jpg

โครงการตามแผนพัฒนาภาค ตามแนวทางเสริมสร้างความเข้มแข็งของ เศรษฐกิจภายในประเทศ

12022561m01

โครงการตามแผนพัฒนาภาค ตามแนวทางเสริมสร้างความเข้มแข็งของ เศรษฐกิจภายในประเทศ
ได้รับงบประมาณจากการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2561
หลักสูตร Junior Local Chef วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ห้องราไวย์ อาคารอาชีวะเพลส วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต