• 24-1-61.png
  • 30-11-60-2.jpg
  • 30-11-60-3.png

โครงการตามแผนพัฒนาภาค ตามแนวทางเสริมสร้างความเข้มแข็งของ เศรษฐกิจภายในประเทศ

12022561m01

โครงการตามแผนพัฒนาภาค ตามแนวทางเสริมสร้างความเข้มแข็งของ เศรษฐกิจภายในประเทศ
ได้รับงบประมาณจากการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2561
หลักสูตร Junior Local Chef วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ห้องราไวย์ อาคารอาชีวะเพลส วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต