• 01-12-61.jpg
  • 04-3-62.jpg

ดร.ประจวบ แก้วเขียว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต รับมอบโล่รางวัลจากนักเรียน นักศึกษา และครูผู้ควบคุมการฝึกการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

1

ดร.ประจวบ  แก้วเขียว  ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต  รับมอบโล่รางวัลจากนักเรียน  นักศึกษา  และครูผู้ควบคุมการฝึกการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ทักษะวิชาพื้นฐาน  ระดับชาติ  ปีการศึกษา  2560  เมื่อวันที่  12  กุมภาพันธ์  2561