• 01-12-61.png
  • 5-11-61.jpg
  • 7-11-61-2.jpg
  • 7-11-61.jpg
  • 12-11-61-2.jpg
  • 12-11-61-3.jpg
  • 12-11-61.jpg
  • 25-10-61.jpg
  • 28-11-61-2.jpg
  • 28-11-61.jpg

ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

กำหนดการมอบตัวเข้าเรียน ลงทะเบียนและประชุมผู้ปกครอง

ตารางสอบวัดความรู้และถนัดทางวิชาชีพ ระดับปวช.และปวส.

หมายเหตุ : นักเรียนนักศึกษาใหม่มาลงทะเบียนเรียนในวันที่ 7 เมษายน 2561 ตามปกติ แต่การประชุมผู้ปกครองขอเลื่อนกำหนดการและจะแจ้งวัน เวลา ให้ทราบภายหลัง