• 01-12-61.jpg
  • 04-3-62.jpg

ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

กำหนดการมอบตัวเข้าเรียน ลงทะเบียนและประชุมผู้ปกครอง

ตารางสอบวัดความรู้และถนัดทางวิชาชีพ ระดับปวช.และปวส.

หมายเหตุ : นักเรียนนักศึกษาใหม่มาลงทะเบียนเรียนในวันที่ 7 เมษายน 2561 ตามปกติ แต่การประชุมผู้ปกครองขอเลื่อนกำหนดการและจะแจ้งวัน เวลา ให้ทราบภายหลัง