• 30-11-60-2.jpg
  • 30-11-60-3.png

ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

กำหนดการมอบตัวเข้าเรียน ลงทะเบียนและประชุมผู้ปกครอง

ตารางสอบวัดความรู้และถนัดทางวิชาชีพ ระดับปวช.และปวส.

หมายเหตุ : นักเรียนนักศึกษาใหม่มาลงทะเบียนเรียนในวันที่ 7 เมษายน 2561 ตามปกติ แต่การประชุมผู้ปกครองขอเลื่อนกำหนดการและจะแจ้งวัน เวลา ให้ทราบภายหลัง