• 30-11-60-2.jpg
  • 30-11-60-3.png

โครงการพัฒนาภูเก็ตสู่การเป็นนครแห่งการท่องเที่ยวด้านอาหารเชิงสร้างสรรค์

S  462850812032561

โครงการพัฒนาภูเก็ตสู่การเป็นนครแห่งการท่องเที่ยวด้านอาหารเชิงสร้างสรรค์
(Phuket City ot Castronomy)
กิจกรรมพัฒนาและจัดทำหลักสูตรรายวิชาอาหารท้องถิ่น
ในวันที่ 12 มีนาคม 2561
ณ ห้องไตรตรัง อาคารรัษฎา ชั้น 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต