• 01-12-61.png
  • 5-11-61.jpg
  • 7-11-61-2.jpg
  • 7-11-61.jpg
  • 12-11-61-2.jpg
  • 12-11-61-3.jpg
  • 12-11-61.jpg
  • 25-10-61.jpg
  • 28-11-61-2.jpg
  • 28-11-61.jpg

โครงการพัฒนาภูเก็ตสู่การเป็นนครแห่งการท่องเที่ยวด้านอาหารเชิงสร้างสรรค์

S  462850812032561

โครงการพัฒนาภูเก็ตสู่การเป็นนครแห่งการท่องเที่ยวด้านอาหารเชิงสร้างสรรค์
(Phuket City ot Castronomy)
กิจกรรมพัฒนาและจัดทำหลักสูตรรายวิชาอาหารท้องถิ่น
ในวันที่ 12 มีนาคม 2561
ณ ห้องไตรตรัง อาคารรัษฎา ชั้น 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต