• 01-12-61.png
  • 5-11-61.jpg
  • 7-11-61-2.jpg
  • 7-11-61.jpg
  • 12-11-61-2.jpg
  • 12-11-61-3.jpg
  • 12-11-61.jpg
  • 25-10-61.jpg
  • 28-11-61-2.jpg
  • 28-11-61.jpg

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

timeline 20180319 133112

วันที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เชิญผู้เกี่ยวข้องและกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการประเมิน SAR ระดับแผนกวิชา ประจำปีการศึกษา 2560
ภาคเรียนที่ 2/2560
ณ ห้องราไวย์ อาคารปฏิบัติการโรงแรมอาชีวะเพลส วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
โดยมีนายประจวบ แก้วเขียว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เป็นประธานในที่ประชุม