• 01-12-61.jpg
  • 04-3-62.jpg

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ประกาศ แจ้งนักเรียน นักศึกษา ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2561

280325610033

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
ประกาศ แจ้งนักเรียน นักศึกษา ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 4 เมษายน 2561  ให้นักเรียน นักศึกษา มาติดต่อขอรับเอกสารสำหรับการมอบตัว ณ ห้องทะเบียน อาคารปฏิพัทธ์
เพื่อนำไปเขียน และเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนและนำมายืนในวันที่ 7 เมษายน 2561
วันที่ 7 เมษายน 2561 มอบตัวนักเรียนนักศึกษาใหม่ ทั้งประเภทโควตา และประเภททั่วไป