• 01-12-61.png
  • 5-11-61.jpg
  • 7-11-61-2.jpg
  • 7-11-61.jpg
  • 9-1-62.png
  • 12-11-61-2.jpg
  • 12-11-61.jpg
  • 25-10-61.jpg
  • 28-11-61-2.jpg
  • 28-11-61.jpg

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เรื่อง ขอเลื่อนกำหนดการมอบตัวเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2561

Scan 20180405

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เรื่อง ขอเลื่อนกำหนดการมอบตัวเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2561