• 0107256301.jpg
  • banner00.jpg
  • banner01.jpg

งานความร่วมมือ

 

นางอครนตย เนตระชาต

นางอัครนิตย์ เนตระชาต
หัวหน้างานความร่วมมือ

 นางสาวสธศา สงศร

นางสาวสุธิศา  ส่งศรี
ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ

ครสทธ

นายสิทธิ  ศรีนาค
ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ

 

ตำแหนงวาง

 Miss Darigold J.  Cadungog
ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ

 

ตำแหนงวาง

 Miss Tshewang  Dema
ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ

 

 นางสาวจรนนท

นางสาวจิรนันท์  เศวตศิลป์
เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ