• 01-12-61.png
  • 5-11-61.jpg
  • 7-11-61-2.jpg
  • 7-11-61.jpg
  • 9-1-62.png
  • 12-11-61-2.jpg
  • 12-11-61.jpg
  • 25-10-61.jpg
  • 28-11-61-2.jpg
  • 28-11-61.jpg

โครงการพัฒนาและจัดทำหลักสูตรอาหารทัองถิ่น กิจกรรมวิพากษ์อาหารท้องถิ่น วันที่ 9-10 เมษายน 2561 ณ ห้อง 513 อาคารนริศร วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

โครงการพัฒนาและจัดทำหลักสูตรอาหารทัองถิ่น กิจกรรมวิพากษ์อาหารท้องถิ่น วันที่ 9-10 เมษายน 2561
ณ ห้อง 513 อาคารนริศร วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต