• 30-11-60-2.jpg
  • 30-11-60-3.png

โครงการพัฒนาและจัดทำหลักสูตรอาหารทัองถิ่น กิจกรรมวิพากษ์อาหารท้องถิ่น วันที่ 9-10 เมษายน 2561 ณ ห้อง 513 อาคารนริศร วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

โครงการพัฒนาและจัดทำหลักสูตรอาหารทัองถิ่น กิจกรรมวิพากษ์อาหารท้องถิ่น วันที่ 9-10 เมษายน 2561
ณ ห้อง 513 อาคารนริศร วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต