• 13-9-61-1.jpg
  • 13-9-61-2.jpg
  • 13-9-61-3.jpg
  • 24-9-61.jpg

พิธีสมโภชเทียนพรรษา

S  2225766825072561

คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีสมโภชเทียนพรรษา
ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
ในวันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561