• 30-11-60-2.jpg
  • 30-11-60-3.png

พิธีสมโภชเทียนพรรษา

S  2225766825072561

คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีสมโภชเทียนพรรษา
ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
ในวันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561