• farther.jpg
  • new241.jpg
  • teacher.jpg

โครงการเตรียมความพร้อมทักษะภาษาอังกฤษ (English Camp)

06082561m012

ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
ดำเนินงานตามโครงการเตรียมความพร้อมทักษะภาษาอังกฤษ (English Camp)
ให้กับนักเรียน Mini English Program เพื่อให้นักเรียน สามารถใช้ กล้าแสดงออกในการใช้และสื่อสารภาษาอังกฤษ ได้ดียิ่งขึ้น
พร้อมเตรียมพร้อมสู่สมาคมอาเซียน ระหว่างวันที่ 4 - 5 สิงหาคม 2561
ณ โรงแรมบ้าน พันวา รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดภูเก็ต