• 13-9-61-1.jpg
  • 13-9-61-2.jpg
  • 13-9-61-3.jpg
  • 24-9-61.jpg

"อาชีวะภูเก็ต รวมใจ เทิดไท้ องค์ราชินิ"

10082561mm01

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
จัดกิจกรรม "อาชีวะภูเก็ต รวมใจ เทิดไท้ องค์ราชินิ"
วันที่ 10 สิงหาคม 2561
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
โดยมี นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด