• 13-9-61-1.jpg
  • 13-9-61-2.jpg
  • 13-9-61-3.jpg

ชมรมวิชาชีพการบัญชี ได้จัดโครงการประหยัดและออม

140825610123

ชมรมวิชาชีพการบัญชี ได้จัดโครงการประหยัดและออม
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ณ ห้องธนาคารโรงเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต