• 01-12-61.jpg
  • 04-3-62.jpg

ได้จัดทำโครงการ Bizcom รวมพลังจิตอาสาพัฒนาชุมชน เพื่อส่งเสริมการเสียสละเพื่อสังคมปลูกฝังคุณลักษณ์อันพึงประสงค์ มีน้ำใจ

21.08.61011

ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
ได้จัดทำโครงการ Bizcom รวมพลังจิตอาสาพัฒนาชุมชน
เพื่อส่งเสริมการเสียสละเพื่อสังคมปลูกฝังคุณลักษณ์อันพึงประสงค์ มีน้ำใจ
และจิตสาธารณะให้แก่นักเรียนนักศึกษา และพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่สาธารณะให้สะอาดและสวยงามน่าอยู่
จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ณ ปลายแหลมสะพานหิน
ในวันที่ 23 สิงหาคม 2561