• 01-12-61.png
  • 5-11-61.jpg
  • 7-11-61-2.jpg
  • 7-11-61.jpg
  • 9-1-62.png
  • 12-11-61-2.jpg
  • 12-11-61.jpg
  • 25-10-61.jpg
  • 28-11-61-2.jpg
  • 28-11-61.jpg

ได้จัดทำโครงการ Bizcom รวมพลังจิตอาสาพัฒนาชุมชน เพื่อส่งเสริมการเสียสละเพื่อสังคมปลูกฝังคุณลักษณ์อันพึงประสงค์ มีน้ำใจ

21.08.61011

ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
ได้จัดทำโครงการ Bizcom รวมพลังจิตอาสาพัฒนาชุมชน
เพื่อส่งเสริมการเสียสละเพื่อสังคมปลูกฝังคุณลักษณ์อันพึงประสงค์ มีน้ำใจ
และจิตสาธารณะให้แก่นักเรียนนักศึกษา และพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่สาธารณะให้สะอาดและสวยงามน่าอยู่
จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ณ ปลายแหลมสะพานหิน
ในวันที่ 23 สิงหาคม 2561