• 01-12-61.jpg
  • 04-3-62.jpg

ต้อนรับคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา สำนักงานการเลขานุการ สภาการศึกษา และคณะ

10092561023

คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
ต้อนรับคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา สำนักงานการเลขานุการ สภาการศึกษา และคณะ 
ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561
ณ ห้องประชุมราไวย์ อาคารอาชีวะเพลส