• 01-12-61.jpg
  • 04-3-62.jpg

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมความรู้ ในเรื่อง "เทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์"

11092561mm4

ชมรมเลขานุการและการจัดการสำนักงาน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
โครงการส่งเสริมความรู้ ในเรื่อง "เทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์"
โดย นางกิจจา วสุนธราธรรม หัวหน้าแผนกวิชาเลขานุการและการจัดการสำนักงาน เป็นประธานในพิธีเปิด
ในวันที่ 6 กันยายน 2561
ณ ห้องนิด้า ชั้น 4 อาคารรัษฎา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต