• farther.jpg
  • new241.jpg
  • teacher.jpg

"ส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทาง การพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา"

13092561na

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ได้เข้าร่วมโครงการฯ ของ สำนักงานศึกษาธิการภาค 7
ดำเนินกิจกรรม "ส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทาง
การพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา"
ในวันที่ 6 กันยายน 2561 ณ ห้องจามจุรี โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน