• 13-9-61-1.jpg
  • 13-9-61-2.jpg
  • 13-9-61-3.jpg
  • 24-9-61.jpg

โครงการพัฒนาอาชีพประชากรวัยแรงงาน

260925610111

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น
ตามโครงการพัฒนาอาชีพประชากรวัยแรงงาน
ระหว่างวันที่ 22-26 กันยายน 2561
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต