• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg

โครงการพัฒนาอาชีพประชากรวัยแรงงาน

260925610111

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น
ตามโครงการพัฒนาอาชีพประชากรวัยแรงงาน
ระหว่างวันที่ 22-26 กันยายน 2561
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต