• 01-12-61.png
  • 5-11-61.jpg
  • 7-11-61-2.jpg
  • 7-11-61.jpg
  • 9-1-62.png
  • 12-11-61-2.jpg
  • 12-11-61.jpg
  • 25-10-61.jpg
  • 28-11-61-2.jpg
  • 28-11-61.jpg

โครงการพัฒนาอาชีพประชากรวัยแรงงาน

260925610111

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น
ตามโครงการพัฒนาอาชีพประชากรวัยแรงงาน
ระหว่างวันที่ 22-26 กันยายน 2561
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต