• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg

ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

1710061

ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
จัดให้มีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในการบันทึกข้อมูล Logbook
เพื่อให้บุคลากรครูสามารถนำไปบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
โดยมี ดร.เศรษฐาพันธ์ สุกใสและคณะ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้
พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายสุธี ไทยเกิด ผู้แทนฝ่ายบริหารวิทยาลัยฯกำกับดูแลติดตามเสริมสร้างความเข้าใจ
เพิ่มเติมในการให้แนวทางการดำเนินการตามนโยบายของวิทยาลัย
ในวันที่ 2 ตุลาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเฉพาะทางคอมพิวเตอร์ 636