• farther.jpg
  • new241.jpg
  • teacher.jpg

มูลนิธิสตรีนานาชาติ "จัดงาน PLWC'S Luncheon Party"

15112561p01

มูลนิธิสตรีนานาชาติ "จัดงาน PLWC'S Luncheon Party"
ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
ณ อาคารอาชีวะเพลส วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
โดยมีวัตถุประสงค์ในการระดมทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
พร้อมนี้สมาคมโรงแรมภูเก็ตได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา ปวช.1 ที่ได้รับการคัดเลือกในปีนี้