• 01-12-61.jpg
  • 04-3-62.jpg

โครงการ Bizcom Big Cleaning Day

S  28112561

ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ อวท.
ขอเชิญชวน นักเรียนนักศึกษา
เข้าร่วม โครงการ Bizcom Big Cleaning Day
ณ บริเวณโดยรอบภายใน วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561