• 01-12-61.png
  • 5-11-61.jpg
  • 7-11-61-2.jpg
  • 7-11-61.jpg
  • 9-1-62.png
  • 12-11-61-2.jpg
  • 12-11-61.jpg
  • 25-10-61.jpg
  • 28-11-61-2.jpg
  • 28-11-61.jpg

โครงการ Bizcom Big Cleaning Day

S  28112561

ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ อวท.
ขอเชิญชวน นักเรียนนักศึกษา
เข้าร่วม โครงการ Bizcom Big Cleaning Day
ณ บริเวณโดยรอบภายใน วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561