• 01-12-61.jpg
  • 04-3-62.jpg

งานวิทยบริการและห้องสมุด ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการ

03122561v01

งานวิทยบริการและห้องสมุด ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการ
“เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรในฐานะที่ทรงได้รับการทูลเกล้าฯ
ถวายพระราชสมัญญาพระบิดาแห่งศาสตร์ 9 แขนง”
ณ ห้องสมุดวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ชั้น 5 อาคารเจ้าฟ้า
ระหว่างวันที่ 3 ธันวาคม - 31 ธันวาคม 2561